Algemene en bijzondere voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Als deelnemer wordt gedefinieerd: de jongere die zich aangemeld heeft voor een kamp van  Bouworde en vervolgens binnen de zeven dagen na ontvangst van de betalingsaanvraag deze betaling heeft uitgevoerd.

Wordt eveneens als deelnemer gedefinieerd: de jongere die zich ingeschreven heeft voor een kamp van Bouworde en laattijdig de betaling heeft uitgevoerd – d.i. na de termijn van zeven dagen – doch wiens inschrijving alsnog door Bouworde werd bevestigd.

De betaling geldt als bevestiging van deelname aan een project van Bouworde vzw.

Bouworde vzw is niet verantwoordelijk voor de nodige identiteitsbewijzen zoals reisdocumenten, internationaal paspoort, visum e.a. die tijdig moeten worden aangevraagd door de deelnemer. Bouworde vzw is niet verantwoordelijk voor de schade die kan geleden worden indien bepaalde documenten niet tijdig worden afgeleverd. De deelnemer staat zelf in voor het in orde brengen van eventuele verplichte of niet verplichte inentingen/medicatie.

De deelnemer bevestigt uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het avontuurlijk karakter van de vrijwilligersreis, met het daarbij horende eventueel gebrek aan comfort en met de mogelijke programmawijzigingen ten gevolge van plaatselijke omstandigheden.
Gezien de aard van bepaalde vrijwilligersreizen dient de deelnemer zich bewust te zijn van sommige risico’s en eventueel gebrek aan directe medische hulpverlening en communicatiemiddelen. De deelnemer kan hierbij geenszins de aansprakelijkheid inroepen van Bouworde.

Gezien het avontuurlijke en niet-Westerse karakter van sommige vrijwilligersreizen moet de nauwkeurigheid van de dienstverleningen ter plaatse beoordeeld worden naar de plaatselijke normen en waarden. Bouworde rekent daarin op de flexibiliteit van de deelnemer.

Bouworde hanteert een nultolerantiebeleid rond agressie, discriminatie, kindermishandeling, online risico’s, pesten en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

2. Prijs

De in de betalingsmail overeengekomen prijs is vast. Wat al dan niet in deze deelnemersbijdrage inbegrepen is, wordt bij elk project duidelijk omschreven in de projectfiche.

De overeengekomen prijs kan naar boven of naar onder worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:

 • de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
 • de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
 • de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen

Zo de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de deelnemer het contract, binnen de acht dagen volgend op de berichtgeving, zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de deelnemer recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan Bouworde vzw heeft betaald. Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien Bouworde de deelnemer uiterlijk twintig dagen voor het begin van de vrijwilligersreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

De prijs van de online aangeboden vrijwilligersreis is die zoals genoteerd op onze website, behalve in het geval dat er duidelijk sprake is van een materiële vergissing. In dat geval is Bouworde niet verplicht om deze vrijwilligersreis te verlenen aan de deelnemer tegen een klaarblijkelijk onjuiste prijs, zelfs niet nadat de deelnemer de bevestiging van zijn vrijwilligersreis heeft ontvangen, wanneer het duidelijk had moeten zijn voor de deelnemer dat de vermelde prijs niet correct kon zijn.

3. Betaling

De deelnemer betaalt het saldo binnen de 7 kalenderdagen na de datum van toezending van de betalingsmail. De betaling geschiedt in ieder geval op rekening BE16 7330 4975 5774 van Bouworde vzw. 
Spreiding van betaling is mogelijk en het betalen van een eerste gedeelte wordt gezien als een bevestiging van deelname.

4. Persoonlijke gegevens

Overeenkomstig de bepalingen van de privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van mei 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens:

persoonlijke identificatiegegevens worden door Bouworde vzw verwerkt met de bedoeling de diensten te verlenen waarvoor de deelnemer zich bij Bouworde vzw heeft geregistreerd. Jouw naam, adres, geboortedatum, gsm-nr en e-mailadres worden vooraf ook gedeeld met je medekampgenoten. Dat stelt jullie in staat om elkaar vooraf te contacteren, praktische afspraken te maken, aan fondsenwerving te doen … Daarnaast zal Bouworde vzw deze gegevens ook gebruiken om de deelnemer informatie aan te bieden over andere producten en diensten van Bouworde vzw die mogelijk voor de deelnemer interessant zijn.

De deelnemer heeft het recht om zijn gegevens te raadplegen, te beperken en zo nodig te vragen om foutieve gegevens recht te zetten. De deelnemer mag bovendien bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van zijn persoonlijke gegevens voor directmarketingdoeleinden. Dat kan eenvoudig door te mailen naar info@bouworde.be of schrijven naar Bouworde vzw, Diestsesteenweg 49, 3010 Kessel-Lo (Leuven). Bij iedere elektronische nieuwsbrief wordt de deelnemer de kans geboden zich uit te schrijven.

Getuigenissen, uitspraken of quotes van reizigers zoals ze vermeld zijn in evaluatieformulieren kunnen anoniem gebruikt worden in de Bouwordecommunicatie. Indien een reiziger dat niet wenst, moet dat doorgegeven worden aan een medewerker van Bouworde.

De Bouwordewebsite bevat links naar andere websites die niet beheerd worden door Bouworde vzw. Bouworde vzw is dan ook niet aansprakelijk voor de privacypraktijken van die websites.

5. Informatie vanwege Bouworde vzw

Bouworde vzw verbindt zich ertoe

 • Tijdig aan de deelnemer mede te delen: de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op het gebied van gezondheidszorg die voor reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de deelnemer de nodige documenten zou kunnen in orde brengen.
 • Ten laatste 7 kalenderdagen vóór de vertrekdatum de uitgeschreven reisroute met uurregelingen aan de deelnemer  te verstrekken.

De in het vorige lid vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van een laattijdige inschrijving.

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het vereiste vaccinatie- en medicatieprogramma en zal hiervoor tijdig contact opnemen met zijn huisarts. Gezien Bouworde vzw geen medische bevoegdheid heeft, dient de deelnemer de verstrekte informatie te evalueren met een bevoegde arts.

De deelnemer zal de aanwijzingen inzake veiligheid en gezondheid, door Bouworde vzw tijdens de voorbereidende vorming verstrekt, stipt opvolgen. Tijdens die voorbereidende vorming ontvangt de deelnemer ook alle praktische gegevens (daarna kan de deelnemer die ook raadplegen in het kampboekje).

De deelnemer verklaart door zijn inschrijving dat Bouworde vzw hem gewezen heeft op bepaalde besmettingsrisico’s in bepaalde landen, op de gevaren van onder meer ongedierte, insecten, slangen, schorpioenen en dergelijke. Kortom: de deelnemer verklaart op de hoogte te zijn van de specifieke veiligheids- en gezondheidsrisico’s die een verblijf in het land waarvoor hij zich inschrijft met zich meebrengt, indien van toepassing.

Bouworde benadrukt dat zowel projectomschrijving, werkomschrijving als verblijfsomschrijving een indicatie zijn. Wijzigingen zijn steeds mogelijk dus vragen we hier de nodige flexibiliteit van de deelnemer. De deelnemer is zich hiervan bewust en houdt hiermee rekening.

6. Informatie vanwege de deelnemer

De deelnemer moet Bouworde vzw alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van het kamp. De deelnemer bevestigt dat de gegevens op zijn Bouwordeaccount (via www.bouworde.be) correct zijn.  Dit betreft onder meer een correcte spelling van alle voor- en familienamen van de deelnemer. “Correct” in deze context betekent “identiek aan de schrijfwijze van de namen zoals die voorkomen op de officiële identiteitsdocumenten waarmee de deelnemers reizen”. Alle kosten die voortvloeien uit een foutieve opgave en onzorgvuldig nalezen van de namen zijn automatisch en uitsluitend voor rekening van de deelnemer. Bouworde zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die te wijten is aan de onnauwkeurigheid van de deelnemer. Indien de deelnemer verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor Bouworde, mag Bouworde deze kosten factureren aan de deelnemer.

Bouworde behoudt zich het recht voor om geen betalingsaanvraag te versturen naar deelnemers die in het verleden wangedrag hebben vertoond of waaromtrent in het verleden klachten zijn geuit. Zij kunnen dan ook niet inschrijven en deelnemen.

De deelnemer verklaart door zijn inschrijving dat hij in voldoende geestelijke en lichamelijke gezondheid verkeert om aan een bouwkamp deel te nemen. Tevens verklaart de deelnemer door zijn inschrijving dat hij geen beperking of aandoening (bv. allergie) heeft die een normaal, zelfstandig en verantwoordelijk functioneren tijdens de Bouworde-activiteiten en de reisweg heen en terug bemoeilijkt of onmogelijk maakt. Elke andere toestand of wijziging dienaangaande zal hij meteen schriftelijk meedelen aan de Bouwordeverantwoordelijke. Wanneer tijdens het kamp zou blijken dat hij niet langer over de vereiste ingesteldheid of conditie beschikt om het kamp verder te zetten, kan Bouworde vzw besluiten om de deelnemer naar België terug te sturen. Ongemakken en kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de deelnemer. De deelnemer zal niets van de betaalde totaalprijs kunnen verhalen op Bouworde vzw.

Indien de deelnemer minderjarig is, veronderstelt de inschrijving door een ouder of voogd dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan.

7. Wijziging door Bouworde vzw vóór de afreis

Indien, vóór de aanvang van het bouwkamp, land, reis of datum niet kunnen worden uitgevoerd, dient Bouworde vzw de deelnemer zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken, tenzij hij de door Bouworde vzw voorgestelde wijziging aanvaardt.

De deelnemer dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, Bouworde vzw van zijn beslissing in kennis te stellen. Het verschuiven van het voorziene vertrek – of terugkeermoment met minder dan 36 u wordt niet beschouwd als een wijziging die contractverbreking mogelijk maakt.

Zo de deelnemer de wijziging van land, reis of datum aanvaardt, bevestigt de vrijwilliger dit in zijn antwoord op de mail waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.

Zo de deelnemer de wijziging niet aanvaardt, heeft de deelnemer de keuze tussen:

 • ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod, afhankelijk van de beschikbaarheid. Indien de deelnemersbijdrage hiervoor hoger is, betaalt de deelnemer zo spoedig mogelijk het supplement bij. Indien de deelnemersbijdrage hiervoor lager is, betaalt Bouworde vzw het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terug.
 • ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van de tot dan toe betaalde deelnemersbijdrage.

8. Annulering van een project door Bouworde vzw vóór de afreis

Bouworde kan de overeenkomst stopzetten:

 • Indien het aantal personen dat zich voor de vrijwilligersreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de vrijwilliger door Bouworde van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:
  • twintig dagen vóór het begin van de vrijwilligersreis van meer dan zes dagen;
  • zeven dagen vóór het begin van de vrijwilligersreis bij reizen van twee à zes dagen;
  • 48 uur voor het begin van de vrijwilligersreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of
 • indien de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en de deelnemer er vóór het begin van de vrijwilligersreis van in kennis gesteld wordt dat de overeenkomst wordt opgezegd.

Bouworde zoekt altijd eerst naar een gelijkaardig project, indien de deelnemer niet op dit voorstel wenst in te gaan, wordt het volledige saldo terugbetaald. Indien nodig kan Bouworde beslissen om de vrijwilligersreis te laten doorgaan met minder dan het minimum aantal deelnemers.

De deelnemer kan tegenover Bouworde vzw geen aanspraak maken op een schadevergoeding indien Bouworde vzw een kamp dient te annuleren.

9. Wijziging door de deelnemer

Vraagt de deelnemer om een wijziging, dan mag Bouworde vzw alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

De deelnemer kan de overeenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:

 • Bouworde zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de vrijwilligersreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, op de hoogte stelt, en
 • de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.

Degene die de vrijwilligersreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit die overdracht (bijvoorbeeld transportkosten). Bouworde stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.

10. Annulering door de deelnemer

Annuleren kan te allen tijde voor het begin van de vrijwilligersreis, maar moet altijd schriftelijk gebeuren. Bij opzegging kan de deelnemer worden verplicht tot betaling van de reeds gemaakte kosten aan Bouworde.

In bijzondere, gemotiveerde en door de annulatieverzekering aanvaarde gevallen (vb. ziekte, ongeval of tweede zittijd, zie info tijdens voorbereidende vorming) krijgt de deelnemer het gedeelte van de ticketprijs dat Bouworde vzw van de verzekeringsmaatschappij ontvangt, terugbetaald. Een aantal vaste kosten verbonden aan het geplande verblijf kan niet teruggevorderd worden.

In alle andere gevallen wordt de kampbijdrage niet terugbetaald.

De terugbetaling wordt steeds verminderd met €10 administratiekosten, tenzij het kamp door Bouworde vzw wordt geannuleerd.

Bij annulering van de reis zijn de kosten verbonden aan deze annulering ten laste van de deelnemer. Daarom wordt hiervoor door Bouworde vzw voor alle buitenlandse bestemmingen een aparte verzekering afgesloten. De algemene voorwaarden en uitsluitingen van deze annulatieverzekering lees je na in onze polis op de website. De deelnemer krijgt het bedrag terugbetaald dat de verzekering uitkeert. De bijdrage voor de polis zelf is niet recupereerbaar. Tickets staan op naam en kunnen meestal niet overgedragen of ingewisseld worden.

De terugbetaling gebeurt voor het eind van het jaar waarin je op kamp zou vertrekken.

11. Aansprakelijkheid van Bouworde vzw

Bouworde vzw is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de bepalingen van het contract redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen.

Gelet op de aard van het kamp en het land waar het kamp zal doorgaan, verklaart de deelnemer zich bewust te zijn van sommige risico’s en het gebrek aan of het soms beperkte niveau van de medische hulpverlening, infrastructuur en communicatiemiddelen. De deelnemer kan hierbij geenszins de aansprakelijkheid van Bouworde vzw inroepen.

Evenmin kan hij Bouworde vzw aansprakelijk stellen voor een eventuele aanhouding door politiediensten en/of andere autoriteiten wegens het door hemzelf niet naleven van de voorschriften (plaatselijke of andere).

Bouworde vzw is op geen enkele manier aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, voortspruitend uit overmacht zoals onvoorziene wijzigingen in het programma, vertraging of annulering van vluchten, ongevallen, stakingen, epidemieën, weeromstandigheden, oorlog, terrorisme, voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de deelnemer. 

Bouworde heeft het recht de overeenkomst op te zeggen, zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorzien omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt o.m. verstaan politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene staking, terrorisme,… Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de lokale omstandigheden waarop de overeenkomst betrekking heeft.

12. Aansprakelijkheid van de deelnemer

De deelnemer is aansprakelijk voor de schade die Bouworde vzw, haar personeel of haar vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale en redelijke gedrag van een deelnemer beoordeeld.

13. Verzekering

Bouworde vzw sluit voor elke deelnemer een verzekering af tegen lichamelijke ongevallen (gelet op de veiligheidsnormen die gehanteerd worden) en ongevallen burgerrechtelijke aansprakelijkheid. De Bouwordeverzekering is een aanvullende verzekering, d.w.z. dat de eigen verzekeringen eerst aangesproken moeten worden. Bij het ziekenfonds vraagt de deelnemer de documenten aan die hij nodig heeft om naar een bepaald land te reizen. Daarnaast wordt er door Bouworde voor alle buitenlandse reizen een extra reisverzekering afgesloten. Lees de polis na op onze website.

In geval van ziekte of ongeval geeft de deelnemer de geneeskundige raadsman van de verzekering de volmacht om contact op te nemen met zijn huisarts.

De deelnemer is op de hoogte dat een polis familiale verzekeringen sterk aangewezen is en dat hij die best zelf afsluit indien hij niet meer via zijn ouders verzekerd is. De deelnemer is bij Bouworde vzw niet verzekerd tegen diefstal of verlies.

14. Verplichting tot bijstand

Bouworde biedt zonder vertraging passende bijstand aan de deelnemer die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:

 • nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;
 • de deelnemer te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere arrangementen.

Bouworde heeft geen vertegenwoordiger ter plaatse op alle bestemmingen. In geval van moeilijkheden ter plaatse kan de deelnemer evenwel steeds contact opnemen met het Bouwordeteam (via e-mail of telefonisch). De deelnemer erkent dat er een redelijk tijdsverloop kan bestaan tussen het ontvangen van de aanvragen en de behandeling ervan door Bouworde.

15. Klachtenregeling

Klachten vóór aanvang van het bouwkamp moet de deelnemer zo snel mogelijk per aangetekend schrijven indienen bij Bouworde vzw.

Klachten tijdens het bouwkamp moet de deelnemer zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing gezocht kan worden. Daarvoor moet hij zich wenden tot het secretariaat van Bouworde vzw.

Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de deelnemer onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van het bouwkamp bij Bouworde vzw per aangetekend schrijven een klacht indienen.

16. Niet-betaling

In geval van niet-betaling binnen de termijnen zoals voorzien in de betalingsmail en artikel 3 van huidige algemene voorwaarden, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest ten belope van 12% verschuldigd op het openstaande bedrag, evenals een schadebeding van 15% op de onbetaalde hoofdsom, met een minimum van 75,00 EUR.

17. Non–conformiteit tijdens de vrijwilligersreis

De deelnemer stelt Bouworde zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van de vrijwilligersreis  heeft vastgesteld.

Indien een van de aspecten niet conform de overeenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt Bouworde aan die non-conformiteit, tenzij dat:

 • onmogelijk is, of
 • onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende diensten.

Indien Bouworde de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de deelnemer recht op een prijsvermindering maximum ter waarde van het inschrijvingsgeld.

Indien Bouworde de non-conformiteit niet binnen een door de deelnemer bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de deelnemer de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de deelnemer een termijn bepaalt indien Bouworde weigert de non-conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.

Indien een aanzienlijk deel van de vrijwilligerseis niet kan worden verricht, biedt Bouworde, zonder bijkomende kosten voor de deelnemer, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige kwaliteit.

Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de vrijwilligerseis en Bouworde deze niet binnen een door de deelnemer bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan dit de overeenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de vrijwilligersreis passagiersvervoer omvat voorziet Bouworde ook in repatriëring van de deelnemer. Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de deelnemer zoals afgesproken in de overeenkomst, draagt Bouworde de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per deelnemer.

18. Bij betwisting

Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

Wordt er geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Leuven bevoegd. De rechtsverhouding wordt beheerst door het Belgisch recht.

19. Verzakingsrecht

De deelnemer beschikt niet over het recht om van deze aankoop af te zien.

Hoewel artikel 47 van de Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument de overeenkomst kan verzaken is dit verzakingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten tussen Bouworde vzw en haar deelnemers.

Het Koninklijk Besluit van 18 november 2002 bepaalt dat overeenkomsten op afstand betreffende diensten voor onder meer vervoer en vrijetijdsbesteding onder bepaalde voorwaarden uitgesloten zijn van deze mogelijkheid.  

Deze uitzondering is in overeenstemming met de Europese regelgeving betreffende de verkoop op afstand, die eveneens een uitzondering voorziet voor diensten betreffende onder meer vervoer en vrijetijdsbesteding.

20. Garantiefonds en verzekeringen

Bouworde is verzekerd tegen financieel onvermogen bij het Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 8, 1130 Brussel, met polisnummer 9174. Telefoon: 02/240 68 00.

Bijzondere voorwaarden

Algemeen

Bouworde vzw staat in voor de regeling van de reis voor zover boekingen gemaakt kunnen worden vanuit Vlaanderen. Bouworde vzw verbindt zich ertoe de deelnemer op de hoogte te stellen van bijkomende kosten ter plaatse. De deelnemer is bereid om tijdens het bouwkamp 8 uren per dag, 5 dagen per week handenarbeid of sociaal werk te verrichten zonder financiële vergoeding. 

1. Bouwkamp in België

a. Prijs

De deelnemersbijdrage omvat enkel het inschrijvingsgeld.

b. De reis

De deelnemer staat zelf in voor zijn reis naar het project en terug.

c. Uurregelingen

De deelnemer tracht zich aan de vermelde aankomst- en vertrekuren op het project te houden. Indien vermeld op de projectfiche kan de deelnemer worden opgehaald aan het station door een medewerker van het project.

d. Vorming

De deelnemer verbindt zich ertoe aanwezig te zijn op de Preparee georganiseerd door Bouworde vzw (zie website ).  Indien de deelnemer zich inschrijft na die Preparee, is het zijn verantwoordelijkheid om contact op te nemen met zijn groep omtrent specifieke informatie over het bouwkamp.

e. Fondsenwerving

De deelnemer verklaart zich bereid om, in samenspraak met de groep, inspanningen te doen om fondsen te werven voor het project waar hij zal werken – indien vereist op de website. Deze fondsen worden gebruikt ten voordele van de projectwerking. De ingezamelde fondsen worden uiterlijk 10 dagen vóór vertrek gestort op rekening BE76 4317 1002 3495 van Bouworde vzw. Indien bepaalde fondsen pas later aan Bouworde worden overgemaakt, zullen ze ten gepaste tijde aan dit project worden overgemaakt of bij stopzetting van dit project aan een gelijkaardig project (zie procedure fondsenwerving).

2. Vliegtuigreis 

a. Prijs

De deelnemersbijdrage wordt steeds opgemaakt op basis van prijzen geldig in het najaar voorafgaand aan het bouwkampseizoen. Taksen en heffingen, alsook werkverplaatsing kunnen bijgevolg nog schommelen. Bouworde vzw kan op basis van deze schommelingen de prijzen aanpassen. Zie ook artikel 2 van de Algemene Voorwaarden.

De deelnemer verklaart zich bereid om onvoorziene verhoging van de onkosten tijdig te betalen als Bouworde vzw hierom verzoekt.

b. Uurregelingen

De vermelde uurregelingen kunnen steeds wijzigen, dit zowel voor als tijdens de reis. Bijgevolg kunnen aansluitende vluchten door Bouworde vzw niet worden gegarandeerd.  Indien de deelnemer zich niet aanmeldt aan de desbetreffende check-in balie wordt de deelnemer door de betrokken maatschappij automatisch op “afwezig” of “no-show” gezet en worden bijgevolg alle resterende segmenten van de reis geannuleerd. Bouworde zal geen enkele aansprakelijkheid op zich nemen voor schade en/of kosten die voortvloeien uit het niet-uitvoeren van alle segmenten van de reisroute.

De deelnemer die tijdens de vrijwilligersreis op eigen initiatief van het programma afwijkt of zich aan begeleiding onttrekt en daardoor niet op de afgesproken tijdstippen aanwezig is, draagt de aansprakelijkheid voor alle extra-kosten die dit met zich meebrengt, en heeft geen recht op terugbetaling voor niet genoten diensten.

c. Bagage

Bouworde is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage. De mogelijke aansprakelijkheid van de vervoerder of het hotel blijven evenwel behouden. De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te worden. Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de deelnemer. Bij eventuele niet aflevering van de bagage door de luchtvaartmaatschappij dient de deelnemer de nodige attesten te laten opmaken bij de vervoerder [lost luggage department] en/of andere officiële instanties.

d. Specifieke veiligheids- en gezondheidsrisico’s

De deelnemer is vóór aanvang van de reis op de hoogte van de specifieke veiligheids- en gezondheidsrisico’s verbonden aan een verblijf in het land waar het bouwkamp zal doorgaan.
De deelnemer staat zelf in voor de nodige reisdocumenten, vaccinaties en medicatie.

e. Annulering en wijziging door vervoersmaatschappij

Indien om één of andere reden één of meer vervoersmaatschappijen beslissen om de vluchten geheel of gedeeltelijk te annuleren of te wijzigen, zal Bouworde vzw alleen gehouden zijn tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het vliegtuigticket indien zij zelf terugbetaling heeft bekomen vanwege de vervoersmaatschappijen. In geen geval zal Bouworde vzw gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding.

f. Vorming

De deelnemer verbindt zich ertoe aanwezig te zijn op de Preparee georganiseerd door Bouworde vzw (zie website). Indien de deelnemer zich inschrijft na die Preparee, is het zijn verantwoordelijkheid om contact op te nemen met zijn groep omtrent specifieke informatie over het bouwkamp. 

g. Fondsenwerving

De deelnemer verklaart zich bereid om, in samenspraak met de groep, inspanningen te doen om fondsen te werven voor het project waar hij zal werken. Deze fondsen worden gebruikt ten voordele van de projectwerking. De ingezamelde fondsen worden uiterlijk 10 dagen vóór vertrek gestort op rekening BE76 4317 1002 3495 van Bouworde vzw. Indien bepaalde fondsen pas later aan Bouworde worden overgemaakt, zullen ze ten gepaste tijde aan dit project worden overgemaakt of bij stopzetting van dit project aan een gelijkaardig project (zie procedure fondsenwerving).

3. Reis met bus of trein

a. Prijs

De deelnemersbijdrage wordt steeds opgemaakt op basis van prijzen van het vorige bouwkampseizoen. De deelnemer verklaart zich bereid om onvoorziene verhoging van de onkosten tijdig te betalen als Bouworde vzw hierom verzoekt. Zie ook artikel 2 van de Algemene Voorwaarden.

b. Uurregelingen

 

De vermelde uurregelingen kunnen steeds wijzigen, dit zowel voor als tijdens de reis. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanwezig zijn om het vervoersmiddel te halen. Indien de deelnemer zich niet aanmeldt aan de desbetreffende balie/perron wordt de deelnemer door de betrokken maatschappij automatisch op “afwezig” of “no-show” gezet en worden bijgevolg alle resterende segmenten van de reis geannuleerd. Bouworde zal geen enkele aansprakelijkheid op zich nemen voor schade en/of kosten die voortvloeien uit het niet-uitvoeren van alle segmenten van de reisroute.

De deelnemer die tijdens de vrijwilligersreis op eigen initiatief van het programma afwijkt of zich aan begeleiding onttrekt en daardoor niet op de afgesproken tijdstippen aanwezig is, draagt de aansprakelijkheid voor alle extra kosten die dit met zich meebrengt, en heeft geen recht op terugbetaling voor niet genoten diensten. Bouworde is ook niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen bij het vervoersmiddel, waardoor aansluitingen niet gehaald worden.

c. Bagage

Bouworde is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage. De mogelijke aansprakelijkheid van de vervoerder of het hotel blijven evenwel behouden.

d. Annulering en wijziging door vervoersmaatschappij

Indien om één of andere reden één of meer vervoersmaatschappijen beslissen om de voorziene trajecten geheel of gedeeltelijk te annuleren of te wijzigen, zal Bouworde vzw alleen gehouden zijn tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het ticket indien zij zelf terugbetaling heeft bekomen vanwege de vervoersmaatschappijen. In geen geval zal Bouworde vzw gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding.

e. Vorming

De deelnemer verbindt zich ertoe aanwezig te zijn op de Preparee georganiseerd door Bouworde vzw (zie website).  Indien de deelnemer zich inschrijft na die Preparee, is het zijn verantwoordelijkheid om contact op te nemen met zijn groep omtrent specifieke informatie over het bouwkamp.

f. Fondsenwerving

De deelnemer verklaart zich bereid om, in samenspraak met de groep, inspanningen te doen om fondsen te werven voor het project waar hij zal werken. Deze fondsen worden gebruikt ten voordele van de projectwerking. De ingezamelde fondsen worden uiterlijk 10 dagen vóór vertrek gestort op rekening BE76 4317 1002 3495 van Bouworde vzw. Indien bepaalde fondsen pas later aan Bouworde worden overgemaakt, zullen ze ten gepaste tijde aan dit project worden overgemaakt of bij stopzetting van dit project aan een gelijkaardig project (zie procedure fondsenwerving).

Organisatienota

Bouworde vzw is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende landelijke jeugdorganisatie, die haar activiteiten ontplooit binnen het decreet op het Vlaams Jeugdbeleid en meer bepaald binnen de beheerovereenkomst gesloten met de minister van Jeugd.

Het juridische statuut van de organisatie is vereniging zonder winstoogmerk (vzw). De verantwoordelijke van de vereniging voor de kampen is Wannes Victoor:

Diestsesteenweg 49, 3010 Kessel-Lo (Leuven)
016/ 25 91 44 of wannes@bouworde.be

De sociale doelstelling van Bouworde luidt: 

Bouworde vzw geeft jongeren de kans om de wereld ánders te leren kennen door hen als vrijwilliger in te zetten op zinvolle sociale, technische of ecologische projecten wereldwijd. De jongeren ontdekken zo andere culturen, leren werken in groep en worden zich via de confrontatie ter plaatse bewust van de ongelijkheid in de wereld en van andere maatschappelijke problemen. Bovendien wil Bouworde hen de kans geven om, in nauwe samenwerking met de lokale bevolking, hun steentje bij te dragen aan de bestrijding ervan. Bouworde streeft naar een wereld waarin de basisrechten van iedereen gerespecteerd worden. (zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering en opgenomen in het beleidsplan 2022-2025)

Bouworde vzw heeft voor haar vrijwilligers een verzekering tegen lichamelijke ongevallen en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten. Ziektetoestanden zijn hierbij niet verzekerd. 
Voor de activiteiten betaalt Bouworde vzw de vrijwilliger geen enkele vergoeding uit. 


Terug naar boven